ગુજરાતમાં નવા કપાસની આવક ૬૦ હજાર મણે પહોંચી, હલકા કપાસના ભાવ ઘટયા

In Agriculture of Gujarat, the income of new cotton crop reached 60 thousand per 20 kg, the cotton crop price of light cotton fell

ગુજરાતમાં આજે નવા કપાસની આવક વધીને ૬૦ હજાર મણે પહોંચી હતી જેની સામે જુના કપાસની આવક આજે ઘટીને ૧૯ હજાર મણ જ રહી હતી. 

આજે નવા કપાસની આવક રાજકોટમાં ૩૦૦૦ મણ ( રૂ.૬૫૦ થી ૯૬૦), બોટાદમાં ૧૮૦૦૦ મણ ( રૂ.૭૫૦-૧૦૧૦), હળવદમાં ૧૨૦૦૦ મણ (રૂ.૮૦૦-૧૦૦૦), અમરેલીમાં ૬૦૦૦ મણ (રૂ.૮૦૦-૯૮૦), સાવરકુંડલામાં ૫૦૦૦ મણ (રૂ.૭૫૦-૯૨૫), જસદણમાં ૪૦૦૦ મણ (રૂ.૭૦૦-૯૫૦), જામજોધપુરમાં ૩૦૦ મણ (રૂ.૫૦૦-૮૨૫), બાબરામાં ૩૫૦૦ મણ (રૂ.૬૧૦- ૯૯૫), વાંકાનેરમાં ૩૦૦૦ મણ (રૂ.૭૦૦-૧૦૦૦), મોરબીમાં ૧૦૦ મણ (રૂ.૭૦૦-૯૫૧), તળાજામાં ૧૦૦૦ મણ (રૂ.૫૦૦-૮૫૦) અને રાજુલામાં ૮૪૦ મણ (રૂ.૬૦૦-૧૦૩૫) તથા 

ઉત્તર ગુજરાતમાં વિજાપુરમાં ૨૫૦૦ મણ (રૂ.૭૫૦-૯૦૦)ની આવક હતી. આમ, નવા કપાસની આવક આજે વધીને ૬૦ હજાર મણની હતી જે ગઇકાલે ૩૩ થી ૩૪ હજાર મણની જ હતી.

જ્યારે જુના કપાસની આવક આજે રાજકોટમાં ૬૫૦૦ મણ (રૂ.૮૨૫-૧૦૦૦), બોટાદમાં ૧૦૦૦ મણ (૭૫૦-૧૦૧૦), અમરેલીમાં ૪૦૦૦ મણ (રૂ।.૮૦૦-૧૦૨૦), સાવરકુંડલામાં ૨૦૦૦ મણ (ફરૂ.૮૦૦-૧૦૨૦), જસદણમાં ૩૦૦૦ મણ (રૂ।.૯૦૦-૧૦૦૦), જામજોધપુરમાં ૧૫૦૦ મણ (રૂ।.૮૪૦-૯૯૫), ગોડલમાં ૧૦૦૦ મણ (રૂ।.૭૦૦-૧૦૨૦) હતા. 

આમ, જુના કપાસની આવક આજે ૧૯ થી ૨૦ હજાર મણની હતી જે ગઇકાલે ૩૦ થી ૩૧ હજાર મણની હતી.

કોમેન્ટ કરો (0)
વધુ નવું વધુ જૂનું