ડુંગળીમાં આવકો સતત વધતા, ડુંગળીના ભાવ થી ખેડૂતને નુકશાન

ડુંગળીમાં આવકો સતત વધી રહી હોવાથી ભાવમાં આજે વધુ રૂ.૫૦નો ઘટાડો થયો હતો. ગોંડલમાં આજે આવકો કરતાં દોઠ થી બે લાખ કટ્ટાની આવક થઈ હોવાનો અંદાજ છે. 

ગોંડલમાં લાલ ડુંગળીમાં આજે ૩૮૬૦૦ કટ્ટાનાં વેપાર સાથે ગોંડલ ડુંગળીનાં ભાવ રૂ.૧૨૧ થી ૪૫૦ અને સફેદમાં ર૩ હજાર ક્ટ્ટાના વેપાર સાથે ભાવ રૂ.૧૧૧ થી ૧૯૧નાં જોવા મળ્યા હતાં. 

the market news of onion market income is constantly increasing agriculture in Gujarat onion apmc market price down loss to the Gujarat farmer onion crop price

મહુવામાં લાલ ડુંગળીમાં ૬૦ હજાર થેલાનાં વેપાર સાથે મહુવા ડુંગળીનાં ભાવ રૂ.૧૪રથી ૫૫૮ અને સફેદમાં ૯૦ હજાર થેલાનાં વેપાર સાથે ભાવ રૂ.૧૬૦ થી ૩૦૩નાં હતાં. લાલની તુલનાએ સફેદ ડુંગળીનાં ભાવ ઝડપથી ઘટી રહ્યાં છે. 

આગામી દિવસોમાં મહુવામાં સફેદની આવકો વધશે એટલે ડુંગળીનાં ભાવ માં હજી પણ મણે રૂ.૫૦નો ઘટાડો થાય તેવી સંભાવનાં દેખાય રહી છે. આગામી દિવસોમાં ડુંગળીની બજારમાં મદો ચાલુ જ રહેશે અને જ્યાં સુધી સરકાર સિકાસ ઉપર કોઈ રાહતો ન આપે ત્યાં સુધી તેજીનાં ચાન્સ નથી.

કોમેન્ટ કરો (0)
વધુ નવું વધુ જૂનું