ગુજરાત લઘુતમ ટેકાના ભાવે ખરીદી મગફળી, મગ, અડદ અને સોયાબીન ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી રજીસ્ટ્રેશન અને તારીખ

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા લઘુતમ ટેકાના ભાવે મગફળી, મગ, અડદ અને સોયાબીનની ખેડૂતો પાસેથી સીધી ખરીદી કરવા માટે ખુશ ખબર અને ટેકાના ભાવ માટેનું રજીસ્ટ્રેશન તથા ખરીદી અને મહત્વની માહિતી જાણવા માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો.

વીસીઇની હડતાળની અસર જોવા મળતા મગફળી ખરીદી નોંધણીની મુદત 15 દિવસ વધારાઈ

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે રવિ પાકોમાં વધારો કરાયો, ઘઉં, ચણા, જવ, મસૂર ટેકાના ભાવ ખરીદી રજીસ્ટ્રેશન અને તારીખ

મોદી સરકારે 9 જૂન 2022, ગુરુવારે કેબિનેટ નિર્ણયથી MSPમાં સૌથી વધુ સંપૂર્ણ વધારાની ભલામણ કરી. 14 ખરીફ પાક સહિત 17 પાકની MSP (ટેકાના ભાવમાં) વધારો કર્યો.

gujarat farmer minimum support price of mungfali tekana bhav Mung tekana bhav urad tekana bhav Soybean tekana bhav Registration and date

{tocify} $title={વિષય સૂચિ}

મગફળી ટેકાના ભાવ રજીસ્ટ્રેશન

ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવા માટે તારીખ 25 સપ્ટેમ્બરથી 24 ઓક્ટોબર દરમિયાન નોંધણી કરવામાં આવશે. અને મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી લાભપાંચમ 29 ઓક્ટોબર 2022 થી 90 દિવસ દરમિયાન કરવામાં આવશે. અને પ્રતિ કવીન્ટલ રૂ.5850 (20 કિલો રૂ.1170) ના ભાવે ખરીદી થશે.

મગ ટેકાના ભાવ રજીસ્ટ્રેશન

ટેકાના ભાવે મગ વેચવા માટે તારીખ 25 સપ્ટેમ્બરથી 24 ઓક્ટોબર દરમિયાન નોંધણી કરવામાં આવશે. અને મગ ટેકાના ભાવે ખરીદી લાભપાંચમ 29 ઓક્ટોબર 2022 થી 90 દિવસ દરમિયાન કરવામાં આવશે. અને પ્રતિ કવીન્ટલ રૂ.7755 (20 કિલો રૂ.1551) ના ભાવે ખરીદી થશે.

અડદ ટેકાના ભાવ રજીસ્ટ્રેશન

ટેકાના ભાવે અડદ વેચવા માટે તારીખ 25 સપ્ટેમ્બરથી 24 ઓક્ટોબર દરમિયાન નોંધણી કરવામાં આવશે. અને અડદ ટેકાના ભાવે ખરીદી લાભપાંચમ 29 ઓક્ટોબર 2022 થી 90 દિવસ દરમિયાન કરવામાં આવશે. અને પ્રતિ કવીન્ટલ રૂ.6600 (20 કિલો રૂ.1320) ના ભાવે ખરીદી થશે.

સોયાબીન ટેકાના ભાવ રજીસ્ટ્રેશન

ટેકાના ભાવે સોયાબીન વેચવા માટે તારીખ 25 સપ્ટેમ્બરથી 24 ઓક્ટોબર દરમિયાન નોંધણી કરવામાં આવશે. અને સોયાબીન ટેકાના ભાવે ખરીદી લાભપાંચમ 29 ઓક્ટોબર 2022 થી 90 દિવસ દરમિયાન કરવામાં આવશે. અને પ્રતિ કવીન્ટલ રૂ.4300 (20 કિલો રૂ.860) ના ભાવે ખરીદી થશે.

સરકાર ટેકાના ભાવે ખરીદી કેવી રીતે કરશે

રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખરીફ સીઝન ૨૦૨૨ માં ખેડૂતમિત્રો પાસેથી ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી માટે નિયુક્ત ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટીવ માર્કેટીંગ ફેડરેશન લી., અમદાવાદ મારફતે કરવામાં આવનાર છે.

ટેકાના ભાવે રજીસ્ટ્રેશન દસ્તાવેજ

  • આધાર કાર્ડની નકલ,
  • મહેસુલ રેકર્ડ ગામ નમુનો ૭/૧૨ તથા ૮-અની અધતન નકલ,
  • ગામ નમુના- ૧૨માં પાક વાવણી અંગેની નોંધ ન થઇ હોય તો, પાકની વાવણી અંગેનો તલાટીના સહી-સિક્કા સાથેનો દાખલો,
  • પાસબુકના પ્રથમ પાનાની નકલ અથવા કેન્સલ ચેક.

ટેકાના ભાવે રજીસ્ટ્રેશન માટે ખર્ચ

લઘુતમ ટેકાના ભાવે તુવેર, ચણા અને રાયડોનું વેચાણ કરવા ઇચ્છા ધરાવતા ખેડૂતોની ઓનલાઇન વિના મુલ્યે નોંધણી થશે. નોંધણીનો તમામ ખર્ચ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતો હોઈ ખેડૂતોએ નોંધણી માટે VCE (વી.સી.ઈ. ઓપરેટર) ને કોઈપણ પ્રકારની રકમ ચૂકવવાની રહેતી નથી.

ટેકાના ભાવે રજીસ્ટ્રેશન પોર્ટલ

આગોતરી નોંધણી માટે પોર્ટલ પર ખેડૂતમિત્રો જાતે અરજી કરી શકતા નથી, એટલે કે અહીં ગામ કે વિસ્તાર મુજબ સરકાર દ્વારા નિમણુંક થયેલા વી.સી.ઈ. ઓપરેટર દ્વારા ઉપર આપેલ પોર્ટલ પર અરજી કરવામાં આવે છે. માટે ખેડૂતમિત્રોએ APMC (માર્કેટયાર્ડ) પર અથવા eGram Kendra Portal (ગામ પંચાયત કેન્દ્ર) પર જઈ ને ટેકાના ભાવે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો.

નોંધણી વખતે ધ્યામાં રાખવાની બાબત

નોંધણી કરાવતી વખતે તમામ ડોક્યુમેન્ટ સુવાચ્ય રીતે અપલોડ થાય તથા માંગ્યા મુજબના જ અપલોડ થાય તેની નોંધણી સ્થળ/કાઉન્ટર છોડતાં પહેલા ખેડૂતે ખાસ કાળજી રાખવાની રહેશે. ડોક્યુમેન્ટસની ચકાસણી દરમ્યાન જો ભળતા ડોક્યુમેન્ટસ કે ખોટા ડોક્યુમેન્ટસ અપલોડ કરાયુ હોવાનું ધ્યાને આવશે તો તે ખેડૂતનો ક્રમ રદ થશે અને ખરીદી માટે તે ખેડુતને જાણ કરવામાં આવશે નહી.

નોંધણી બાબતે કોઇ મુશ્કેલી જણાય તો હેલ્પલાઇન સવાર ૯-૦૦ થી સાંજના ૬-૦૦ સુધી હેલ્પલાઇન નંબર ૦૭૯-૨૬૪૦૭૬૦૯, ૨૬૪૦૭૬૦૧૦, ૨૬૪૦૭૬૦૧૧, અને ૨૬૪૦૭૬૦૧૨ ઉપર સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

કોમેન્ટ કરો (0)
વધુ નવું વધુ જૂનું