અમારી સાથે જાહેરાત માટે

હેલ્લો,

ગુજરાત બજાર ભાવ એ ખેડૂતનો રસ ધરાવતો સમુદાય છે, હાલમાં યુટ્યુબ, ફેસબુક અને વેબસાઇટ દ્વારા ઉપલબ્ધ 2 લાખ ખેડૂત મિત્રો જોડાયેલા છે અને ટેલિગ્રામ ના સભ્યો અલગ છે. જો તમે કોઈપણ જાહેરાત મૂકવા માંગો છો, તો એ નીચે મુજબ છે.


કોઈપણ 1 જાહેરાત 1 મહિના માટે  -  અહીં ક્લિક કરો

કોઈપણ 1 જાહેરાત 3 મહિના માટે - અહીં ક્લિક કરો

કોઈપણ 1 જાહેરાત 6 મહિના માટે - અહીં ક્લિક કરો

કોઈપણ 1 જાહેરાત 12 મહિના માટે - અહીં ક્લિક કરો


સંપર્ક:

ઇમેઇલ: gujaratbajarbhav@gmail.com

વેબસાઇટ: https://bit.ly/web_GujaratBajarBhav

યુટ્યુબ: https://bit.ly/YT_GBB

ફેસબૂક: https://bit.ly/FB_GujaratBajarBhav

ટેલિગ્રામ: https://t.me/gujaratbajarbhav


નોંધ: 

જો તમે જાહેરાત કરવા માંગો છો, તો તમારે ગુજરાતી ભાષામાં જાહેરાત અને 728x30 અથવા 300x250 સાઈઝ માં સામગ્રી આપવાની રહેશે.

કોમેન્ટ કરો (0)