મગફળીમાં ઊંચી સપાટી થી ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો

મગફળીમાં ઊંચી સપાટીથી આજે મણે રૂ.પથી ૧૦નો ઘટાડો થયો હતો. મગફળીમાં વેપારો હાલ સારા થઈ રહ્યાં છે, પંરતુઓઈલ મિલરોની ઊંચા …

વધુ વાંચો